• Profiel
 • Compliance
 • Milieu
 • Arbo
 • Veiligheid
 • Trainingen
 • Project
 • Contact
 • Compliance

  Compas Management & Advies

  is een onafhankelijke partner, die u helpt om uw verplichte werkzaamheden op het juiste moment en op de juiste manier uit te voeren, zodat u compliant bent. Dit spaart u tijd en geld!

  Grip op uw verplichtingen
  Elk bedrijf heeft verplichtingen en acties die regelmatig terugkomen. Veel van deze zaken hangen samen met wettelijke eisen, vergunningen of kwaliteitseisen, maar soms ook met interne afspraken en management- systemen (ISO-, FSC-certificering).

  compliance

  Voorbeelden van verplichtingen waaraan uw bedrijf periodiek moet voldoen, zijn:
  • Keuringen van blusmiddelen;
  • Legionella controle;
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  • Onderhoud en keuren van installaties (bijvoorbeeld de stookinstallatie, koelingen en airco's);
  • Controle op de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen;
  • Administratie (gevaarlijke) afvalstoffen;
  • Energiebesparingsmaatregelen;
  • Bijhouden en controleren van logboeken;
  • IJkingen van apparatuur;
  • Verplichtingen uit de PGS, ISO, VCA, BRL of andere certificeringen;
  • En vele andere...
  Deze lijst verschilt per bedrijf of bevoegd gezag. Het zal voor u niet altijd duidelijk zijn aan welke verplichtingen uw bedrijf moet voldoen. En dan moet u nog een administratie bijhouden van alle rapporten en verslagen zodat u kunt aantonen dat u aan de eisen voldoet. Hoe houd ik grip op al deze verplichtingen? Hoe zorg ik ervoor dat de acties tijdig worden uitgevoerd? Doe ik het wel goed?  Neem een abonnement

  Vrijwaar u van zorg en tegenvallers en neem een Compliance abonnement. Hiermee neemt Compas u de zorg uit handen voor het plannen, beheren en als u dat wenst, administreren van uw verplichtingen. Voordat wij de planning en beheer van u overnemen, voeren wij éénmalig een scan uit. Wij brengen dan nauwgezet alle punten die belangrijk zijn in kaart en bepalen, in onderling overleg, welke route we volgen.

  compliance

  • Wij helpen u met het plannen en structureren van uw verplichtingen en acties;
  • We bepalen welke partijen de verplichte acties kunnen uitvoeren conform uw wensen en de wettelijke eisen;
  • Wij kunnen zorgdragen voor de administratie van alle inspectie- en keuringsrapportages en certificaten.
  TIP! Omdat wij kunnen bouwen op jarenlange ervaring op het gebied van compliance, kunnen wij u ook adviseren over nut en noodzaak van uw verplichtingen.

  Desgewenst gaan we samen na welke acties geschrapt of aangepast kunnen worden. Bijvoorbeeld door het aanpassen van uw (milieu)vergunning. Het Compliance abonnement bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Een eenmalige scan om te bepalen aan welke verplichtingen u moet voldoen;
  • Inrichten van uw digitale logboek via TickmarkPlus;
  • Opzetten van de planning voor de noodzakelijke en gewenste acties;
  • Beheren van uw verplichtingen door pro-actief herinneringen te sturen zodat tijdig actie wordt genomen;
  • Controle op de uitgevoerde inspecties en keuringen en het adviseren over mogelijke verbeteringen en besparingen;
  • Begeleiding en advisering naar aanleiding van inspecties of handhaving acties van het bevoegd gezag;
  • Berichtenservice over wijzigingen in voor u relevante wet- en regelgeving.

  Voordeel Compliance Abonnement:

  • Het Compliance Abonnement ontzorgt, u houdt meer tijd en ruimte voor uw eigenlijke bedrijfsactiviteiten;
  • Altijd een helder overzicht van de benodigde verplichtingen en te nemen acties;
  • Nooit achter de feiten aan lopen;
  • Efficiënt documentenbeheersysteem, waarmee u snel informatie kunt uitwisselen met onder andere de milieu-ambtenaar;
  • Gebruik van TickmarkPlus als up-to-date digitaal logboek;
  • Compas houdt u op de hoogte over aanpassingen of nieuwe wetgeving;
  • U krijgt meer duidelijkheid en grip op de status van uw verplichtingen. Hierdoor zullen uw inspectie- en onderhoudskosten omlaag gaan.

  tickmarkplus