Bouwmanagement

Bent u als organisatie van plan om te vernieuwen, te renoveren of misschien een andere locatie te zoeken? Heeft u al een brainstorm gehouden en liggen er mooie ideeën op tafel, maar komen deze ideeën niet tot uiting? Laat Compas Management & Advies u helpen met uw plannen. Wij beschikken over ruime ervaring om de aansturing van de architect, aannemer en andere partijen namens u voor onze rekening te nemen. Deze ervaring hebben wij opgedaan binnen diverse projecten met betrekking tot bodemsaneringen, sloop, verbouwingen en nieuwbouwprojecten. Wij kunnen diverse projecten integraal voor u oppakken.   

HaalbaarheidsstudieOntwerpfasePrijs en contractvorming (aannemersselectie)

In uw opdracht voert Compas Management & Advies voor bouwprojecten een haalbaarheidsanalyse uit. Hiervoor wordt een locatiescan uitgevoerd en worden de relevante aspecten van het bouwproject beoordeeld. Deze analyse richt zich met name op de financiële-, technische- en ruimtelijke aspecten van het voorgenomen project.

Op basis van uw wensen en de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek wordt de ontwerpfase opgestart. In deze fase worden de ideeën uitgewerkt tot een ontwerp dat, met de opdrachtgever, maar zeker ook met andere stakeholders (bijvoorbeeld het bevoegd gezag, omwonenden etc.) besproken kan worden.

Indien gewenst kan Compas Management & Advies de prijs- en contractvormingsfase voor u verzorgen. De expertise van onze adviseurs leidt tot een evenwichtige afweging van prijs en kwaliteit ten opzichte van uw wensen.

 

Directievoering


Oplevering

Onze directievoerder opereert in uw naam, is onder andere de voorzitter van de bouwvergadering, stuurt de realisatie van de bouw aan en is de bewakers van het contract, het geld en de projectorganisatie. Onze medewerkers zijn VCA-VOL gecertificeerd en behartigen uw belangen op de bouwplaats.

Onze directievoerders en toezichthouders richten zich tijdens de realisatie op een viertal aspecten:
• Borging van kwaliteit in het bouwproces.
• Samenwerking in het bouwproces.
• Focus op risico beheersing.
• Voorkomen van meerwerk.

 

Wij leveren van haalbaarheid tot aan oplevering. Uw overeenkomst met Compas Management & Advies eindigt met een tevreden opdrachtgever. Bij oplevering zal gezamenlijk met de u het project worden afgerond.